返回列表 發帖
$ s' C9 Z7 X1 @& d  q5 p( j3 O
5 w# [  B7 s0 N: j2 T  e

  z0 S7 D% d6 N3 n準備上台表演
+ g! d( j7 u6 A4 g+ H6 i% k- i# l8 h! M3 v

& z  F; u7 o* w( u' @& J, b' }; e
) Y( ]' W2 N9 J# @. w0 l, j
, m# k5 A& I( c$ [0 y0 B# Z唱歌中...
, C. b8 r3 G. _- I% `4 g/ r9 n; N2 M; ~8 U( h7 o5 G- d
1 Y7 e# d" ?" ~# J6 J  C, y& y
- ]) k0 O4 r+ k' _9 w
, D7 f! K) a" z# K
雙手舉起來~@@" |: g" G6 c4 M" H( g

7 U8 t  z0 z3 z. ]' n
" g; {; ~2 V' ~/ W+ w1 r% r* M; X
: j5 S' x  ]5 ^) L# H: m2 j; I* j7 [0 b5 \

- @! t  _( h: b5 |
/ C# J; w1 I2 X  W/ u0 \0 r
* M) y% x2 [. Q唱完~揮手告別) ?6 F: Y/ _" `  C0 S
: U* _" y& ]: }' p) K3 C( x

& ~2 s6 z, y# r  j' g& ?  c) ^3 h) m2 a0 o: Q/ o

* ]( `) ^/ |! r, o, O9 t: i8 H準備下台!7 p8 @4 j8 B/ n8 ^3 |9 U
/ M- |$ z0 F% @" R' T

# E8 B. r& c) ]# a6 I/ Y5 }4 g( D) k9 @: Q$ q& V
6 a7 |, k- N. @% Z3 k
平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
                   

是淡水龍蝦嗎?
幽靈水族

TOP

帥唷~
) d8 W% L- G) O/ T. g7 _: \可以分享是合種蝦種嗎?
                   

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表