返回列表 發帖
感謝
/ q( u. U8 }/ M' q4 ^- G. h& Z9 f
$ E; d- n2 [9 E' R. F
高雄莊先生 自取1L& i, B4 J  D' [+ k0 \) h
幽靈水族

TOP

感謝7 s2 U1 \, D( Q, h* Z& F/ W
5 _% D& i. C4 y
芎林譚先生 購買300cc
幽靈水族

TOP

感謝6 y3 `% u7 z0 f- V

; y4 K$ v. F1 p6 F% L$ o4 {
基隆王先生 購買1L
幽靈水族

TOP

感謝
- T" k; }+ T4 X7 y! _$ `+ T
+ W' t. E9 f  V3 H
仁德陳先生 回購1L
幽靈水族

TOP

感謝; k6 I' `, P/ G( l" u$ S2 }

1 W+ \3 ~( s3 C, O, V
南港蔡先生 購買1L
幽靈水族

TOP

感謝
" x) I/ ?# c5 g! X8 h: ~- ?) ]5 n; a: f; T7 }7 W0 p+ L
麻豆傅先生 購買300cc4 n" d8 f5 {8 q' u
林口張先生 購買1L
" A  t$ F' h. |" l& ]5 v
楠梓施先生 自取300cc

TOP

感謝
+ f* `( u: f% L. s) u# ~+ ?# x& I
; [4 c* ?$ R6 {: R$ J. L
內埔楊先生 購買1L
7 c3 I( m" K, J桃園簡先生 購買500cc
* W9 D$ [% P( z, q# }. `% r
龜山蘇先生 回購300cc
7 Q( B- j# H# W) B9 ^# i. q

) B# C/ Y$ Q8 s

TOP

感謝
* w0 T& _4 z, U: h  e- L0 P* a9 ^( {- Y1 d5 K. P3 \
板橋陳先生 回購500cc7 @5 G( g9 @3 D5 |9 c  [6 t1 ?8 B

TOP

感謝( Y& P# }. U1 t! v$ k. L) [
& @# K5 E# G& h' J* Z2 o0 t7 ^
屏東何先生 購買300cc8 f  S- |' [; B7 R+ X) `
高雄馮先生 自取500cc

( w0 w% Z  X' n" l中壢陳先生 購買300cc

" P1 m. s: N! Q+ P

TOP

感謝
$ q7 _6 k  N" `( n, p7 Y
5 {7 x. {; Z/ _7 E. o" Q+ |
仁武張先生 購買300cc
1 E* W8 I; U+ }$ g: Z, ~# a* c" a台中江先生 購買1L
4 H0 W1 m6 _" D+ \
板橋江先生 購買300cc

TOP

感謝1 W2 j+ f# p0 Z2 s% F: I

: |7 o' h- h0 P  U& f6 b蘇澳林先生 購買500cc+ D3 y! g) @$ \2 Z
屏市陳先生 購買300cc
2 @5 N; e9 t5 M. h% _0 G2 `2 N
路竹陳先生 購買500cc

1 O* B. M# u0 A
鳳山盧先生 購買300cc
. P8 X* a! o1 G) \( h8 f

9 X, ^0 q/ W* I
2 f& ?( d2 T$ l1 C" ~

TOP

感謝: u& ^  Q7 M+ g
& R6 {1 w" Y2 ?' g
虎尾張先生 購買1L# A6 j8 R. t" x6 H$ B" ~, M1 U
新店謝先生 回購500cc- A  h2 c, r  n5 h

TOP

感謝6 X  |7 \' s) F( L$ S0 y/ r6 R
3 U2 H' D# O  v5 o! L; J  p+ r
社頭黃先生 購買600cc

TOP

感謝  X2 E$ _) o* L

# k8 T0 V" ^7 z- B" ?# l' q蘆竹廖先生 回購300cc3 F+ a7 J6 M  g5 T3 }
平鎮劉先生 回購1L' [& D" v7 s% U9 S* T; O$ S
中壢鄭小姐 購買300cc

TOP

本帖最後由 seven 於 2015-5-6 22:10 編輯
/ p8 q: J% Y+ B8 ]  I
+ d/ A! v+ i8 J1 p& |/ |感謝6 i/ E: e5 G$ r" @0 Y

# A! K9 l2 l1 J北市吳先生 購買1L# _" w$ R3 E0 ^' E1 V4 g# h
台南陳先生 購買300cc% e& B# o2 g$ ]; X
小港鍾先生 購買300cc

* |7 a" g. P7 N! l. k- D8 d4 o1 U
高雄何先生 自取1L

TOP

感謝
% m$ F/ @. j0 J9 C& d0 E% `, O4 S6 Y0 h# I7 [
平鎮薛先生 回購1L
7 d. v* o% v1 w& R/ a3 K& g5 X. m
7 M$ e; z+ h. M0 w) G( J

TOP

感謝* H& N; j4 J& _8 G2 x3 Q. y# v, [
( y' Q; _* a6 r8 r
高雄賴先生 自取300cc
% M0 ~4 x+ D. ~$ G1 H" F0 D) g9 l南港翁先生 購買2L

TOP

感謝
9 u" M$ V% y! F
% U; p( z$ S7 e9 g7 R
台南陳先生 回購1L

TOP

感謝
# U8 O6 Z% u: U: J1 T+ G

- _+ d# q6 E! o9 H
前鎮林先生 購買1L+ Y% v1 V  }( C9 [9 W4 _+ W8 w
鹿港林先生 購買300cc

TOP

感謝$ e- Q  s4 z- k/ v: ^5 m8 V

: `. Z, @: C0 x' z7 m
台中許先生 購買300cc
2 o- p1 N$ q, h5 M小港陳先生 購買300cc
0 g7 B  t$ g! }. |. R6 a9 h" Q
高雄汪先生 自取500cc

# t6 ]( j. S8 @3 J4 G虎尾王先生 回購500cc

TOP

返回列表