返回列表 發帖
感謝:
: s. Q, O  J+ A1 {5 q4 T6 C- ~; F" p

' |: e1 D. J: Y* l: e/ K( j! b
枋寮張先生 購買1kg
幽靈水族

TOP

感謝
9 i& n/ ^) N( z# Q
, X6 X) q2 k- A, q& X4 B. @楠梓易先生 購買100g
& V3 r7 t/ n7 m3 q
幽靈水族

TOP

採郵局包裹寄送到府...亦有貨到付款服務
  c* U! q8 b5 M: v$ n% J! L

$ @* a" T7 b. W0 l( g" r* p: D" x  ^; b也可以7-11取貨付款
6 Q8 b7 h" G( B+ j$ g- K3 p0 s: n) O' c4 L  C! q% V2 l
提供多種服務...訂購方便~~~~
幽靈水族

TOP

感謝" c5 F' G" M& `9 `6 E5 L0 f/ b
8 _* |% s. q% R) e
新莊吳先生 購買100g# q3 E1 Q4 m9 j/ j7 A! D0 z
路竹李先生 購買1kg
幽靈水族

TOP

感謝
0 w7 t; w2 a# Y# A5 U
9 s1 u5 y; n: K% ^3 }3 @高雄葉先生 自取1kg+ p% v5 p1 M) O. \7 F9 |
平鎮梁先生 回購100g
幽靈水族

TOP

也可用line聯絡...隨時回覆$ a+ P5 f5 \) p: s4 r, }$ |8 ~1 o4 M
3 J+ B/ Y  a0 p+ Y& N* |; m9 b
ID:seven7711(7號魚舖)

TOP

感謝  M% q( l' v$ t5 P! @+ j' c
( z% V# |9 T4 Y# \0 t! n- g
新埔曾先生 回購1kg

TOP

歡迎來電:0922-032-361林

TOP

感謝% u/ U$ v% Z( ]: c9 B0 K

+ y0 W* w+ v' Z; \+ S( C大溪邱先生 購買100g% F/ N: B8 O0 K7 R: R8 @! y
小港洪小姐 購買100g

TOP

感謝
6 ^+ }, J2 [4 q  |3 [( X9 X8 L0 x# l
6 {$ G: }, x! j! ~. q水林許先生 回購1kg* k$ \9 k9 i4 g4 q5 p
台中張先生 回購1kg
" ?+ D5 U( j) U$ ?; O
霧峰陳小姐 購買1kg

TOP

感謝" \. H! }; r9 q+ ^
6 ~2 v$ ^# ?6 l$ ]+ z
彰化陳先生 購買100g
1 @  b9 G- q; Q高雄彭先生 回購200g

) f% b" N' H) I' O7 b新店賴先生 購買1kg

TOP

感謝9 M# q  R, F' V  \4 \

6 C: b2 ]( t0 Y2 z8 ~; ]& m桃園簡先生 購買500g
" B5 v! w" p6 F樹林俞先生 購買500g
. ?1 g7 U& O; }' b0 @0 R4 s2 N
楠梓陳先生 購買100g

TOP

感謝
$ d2 N1 X, V1 O9 q5 {2 J

& e/ ?+ f" @9 O0 W# y高雄柯先生 回購2kg
" [! N" g& G* k+ Y
; k) k" T' F) j) O" E$ m* w) X6 n

TOP

採郵局包裹寄送到府...亦有貨到付款服務' @! S" Y# {* H% a

' O( u4 S" f# x- F5 w也可以7-11取貨付款  W+ L+ `! _) S3 k  F
) l, [. Q4 L: z3 U# E
提供多種服務...訂購方便~~~~

TOP

感謝* ~) k6 R: I  Z

6 M, A0 p8 W, a1 e8 _鹿港黃先生 購買1kg
/ a9 b4 w- ]1 D+ ]5 D
中壢蘇先生 購買200g

TOP

感謝
, @( J- Y& A, ]
/ Z( x+ U6 R$ f0 F5 r: x
東石吳先生 購買1kg6 n, Z. M% a' n( p; c( j5 L
萬巒李先生 購買200g
6 F( a; U+ D% |1 }桃園盧先生 購買100g

/ K/ D. M- T2 H/ I' o: s  K4 p后里陳先生 購買500g

TOP

感謝9 X4 b# e1 d  E" _/ {6 H

3 I  j7 a0 n8 g, A0 N9 j
新竹張先生 購買100g( V- E' R* V5 K( Y9 P
民雄謝先生 回購100g

TOP

感謝
  D* N& s7 n' a0 j4 P6 n- n7 Y! K6 ~
板橋王先生 購買100g
( B5 o/ U* J) g$ g. P
高雄郭先生 回購1kg8 A, T: E; y2 x9 X7 F
淡水陳先生 購買100g

+ H3 N4 c/ p; X0 v0 B; V  _9 c1 U鹿港劉先生 購買1kg
0 I3 d- Q  D: ]) Y豐原張先生 回購1kg6 `9 p3 p) D& e9 L8 j' k: P; @
高雄魚友   自取100g

TOP

也可用line聯絡...隨時回覆
( s+ K+ F+ N. u( `* h, q( h: c
  Q4 C9 @: j" y
ID:seven7711(7號魚舖)

TOP

感謝
: S2 _4 q% i+ o# n+ q  l  i5 S
, O" u0 ?$ S! s
嘉義李先生 購買100g; B8 o  P  D0 D! C
基隆王先生 回購1kg8 P4 P+ O$ f' ~3 Y( [0 d9 Q6 X
台中陳先生 回購200g
4 @% }' ]* T7 T2 |0 U0 y% k1 e' u
汐止方先生 購買100g
9 q! ~7 M; H, O3 N! F- ^; n五股賴先生 購買200g

TOP

返回列表