Board logo

標題: [【貼圖分享】] 天氣開始涼爽...坦魚超愛的溫度 [打印本頁]

作者: 彩虹    時間: 2015-10-11 21:22     標題: 天氣開始涼爽...坦魚超愛的溫度

溫度降囉$ g2 K# u/ Q2 }

' K2 m& ?' u# g# m: d[attach]661627[/attach]8 m$ _! N6 J9 [9 c. F( S+ k
( S2 }6 `* }/ W5 y8 m
[attach]661628[/attach]" n5 P" q( V) y' T+ J

4 s- [4 R. _' G[attach]661630[/attach]
" o( B/ {) j# J9 w# {( s

! O! c; C. T/ h/ Q* K[attach]661629[/attach]
6 b% ?9 V; H: I3 ~! D3 g

$ l: E- V" |- c: J, P( N[attach]661632[/attach]
% P: O0 r" l  S6 e7 Y9 G2 x- A

6 [2 W4 u# g2 R+ X5 S* Y[attach]661631[/attach]' r1 V8 G" b. s: ?5 e

7 ~, p" C% x6 s, Z/ P1 R' c5 m) p: l3 b$ F$ K: O5 v

" Z- ~5 _% ?. Y! m7 Y4 I" B- I看看不一樣的六間吧% |0 J" {* ]# Q5 H" |* W/ u7 u
買的時候是奇霹靂名義買的

" K& ^( W) h2 u6 k但是看起來挺像曼波的XDD! g$ e* N5 V9 j# R, Y4 M
他是整缸最藍的傢伙
8 l7 s4 _+ w( B

. |) ]& p3 f7 \8 U$ r0 S
4 ~( v; Z8 L4 y' q( m& a
[attach]661633[/attach]8 ?4 x% r( d8 i; n( C/ S, G

6 Y. P, K4 c8 q8 r$ t5 s5 }2 Z[attach]661634[/attach]
8 J0 B# t3 X1 D0 l! R* v+ |

! m8 ^  `, H2 }' V; D  C這隻是缸內魚王0 t1 g' _/ T4 c/ @6 s% y
很膽小的傢伙1 N6 L7 q+ {) u0 |7 p! |, v
常常看到人就嚇黑
5 \0 {+ m8 x5 U4 q2 j, [
[attach]661635[/attach]3 |8 c0 P+ o0 Z8 [; d; X. L; [) `$ l
8 T# I4 O" V5 L& ]: M% c  E

7 g2 Y* _% Z1 l8 x: z1 U" V2 v

作者: petefan    時間: 2015-10-12 04:18

感謝分享!!~~
作者: keven0616    時間: 2015-11-7 14:03

感謝分享美魚...推
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://home.cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2