返回列表 發帖
, y2 a( a- s! X5 x3 c& @

+ e4 M# ^& ^) L3 C" C7 Z! ?. b2 u4 `4 P
準備上台表演
! V6 b0 q- L# S6 U8 Q  {! v  C; L5 y1 A
2 y$ a, h# J" g6 @$ f
; i: K7 f, ~  Y% X& U( V
# b7 r. S( f) ~6 G7 `3 v) L, _2 d2 T
唱歌中...0 w! D$ U! m, b9 C' ?2 [! I0 m
- M  f& Z( M( w/ e) H9 c

+ Z( r0 Q; j' L- i; Y, a
0 k0 ?2 b9 B" }; c4 [* J
( d) L) ^9 L; n0 E雙手舉起來~@@
% l! U1 N: }8 }* c
% u! X1 v9 z( Q) I0 j
9 H! J% g+ k. j' G) c( O: v) u1 a* z. k" n# f

7 f$ F* k" `8 @) @' t3 {1 A4 ^! z9 h6 Q2 `7 Z& W5 ?& j- {

, ?; J  k, k# ^' g" T$ g  h7 g) k. \! X+ P" J1 Z
唱完~揮手告別& e, u+ w3 I% P1 d: \

- u& ]3 [5 k3 }1 @; J7 R6 G8 g1 _; U. ]3 ^: G

& U, \9 s: _3 T! `
9 z) U2 x$ v, }) E6 `3 V. k1 k準備下台!
" F1 H3 M5 N+ _$ R! ~- H! M7 i- j

; f6 K, |- h" g# h& L6 U; x( H( d+ A. u: v7 P

5 u1 @4 r& M6 Z6 e/ k2 x! R平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
                   

是淡水龍蝦嗎?
                   

TOP

帥唷~
1 U8 r+ X6 o0 g7 @- F7 A可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
                   

TOP

返回列表