返回列表 發帖

% v+ f% u% l' Z  {0 T5 y4 L
; J  y+ E) o" z- d7 Z- r) I4 ?# Q# e8 a* g! P* @1 b0 o
準備上台表演! i( S/ {  h& [' T
! v$ w9 x# x6 L) Y' ^- }

9 a* K/ K" n5 H2 T% r
/ m) i3 h5 D/ a7 |- @/ i5 y% [5 s& ]! |
唱歌中...
, `. @" R+ z- J9 `  Y$ Y0 F" i  h1 w- X0 c

/ H# K' g+ x* B5 [# C! _0 m) _
; o+ [, m8 M# w8 w9 t4 @4 f: E8 U
! N2 u# B/ O6 n* @- k% {9 a2 X, m" r雙手舉起來~@@+ z& d. l( V1 S  q9 x: r& a

6 o" r  k1 h. T( {& V) f* {: J7 s- G& M9 I. [9 }
+ v$ O; L6 E9 s. @" O9 B
  a1 o; d3 G+ i  `5 F
0 x8 e6 \7 V5 d+ V+ W0 Y

. T, }& c( L+ w2 ^, y9 ~$ b
$ t6 i4 a% F  h1 @' h唱完~揮手告別
( n8 Q, `$ i3 q! R- u' L$ K5 O4 d( O4 O- [% ~, c, L+ r  F
; }2 h6 E1 r4 k7 U7 H

$ y9 B# t. r* M6 f6 V
7 z, U' I5 |/ S4 Q9 N, `% o8 s4 O5 A, o準備下台!/ b( v# a4 K' o. G; {) T" C. d2 ~
7 Y+ M: S: b2 m) Y; l2 e

: g* i7 y* [0 O% s! ?! c2 D$ p- }( \7 J0 O- J

( f, X5 V! d, J& j. _平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
幽靈水族

是淡水龍蝦嗎?
幽靈水族

TOP

帥唷~
5 I+ K+ u4 S0 M/ {/ X8 N" o0 d$ T& b可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
幽靈水族

TOP

返回列表